Preview Mode Links will not work in preview mode

Människorättspodden


Oct 27, 2022

Vi samtalar om barnrätt med barnrättsjuristen Karin Sjömilla. Karin arbetar som barnrättsjurist vid Rädda Barnen och har jobbat med barnrättsfrågor i ca 20 år, vid ECPAT, Europarådet och hos Barnombudsmannen. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 men vilken effekt har detta haft på rättstillämpningen? Vi diskuterar med Karin om principen om barns bästa och hur denna princip tas tillvara. Vilka betydelsefulla rättsfall gällande barns rättigheter har kommit den senaste tiden?